Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte spillere, foreldre/foresatte, trenere, lagledere og alle andre med oppgaver i fotballgruppen, skal finne informasjon om hvordan fotballaktivitetene driftes og administreres. Det er også et håp at potensielle spillere og foreldre/foresatte som er ukjente med Skrim fotball, skal få et godt innblikk i hvordan gruppen drives.

Gruppehåndbok Skrim Fotball skal være et levende dokument. Her vil det komme endringer etterhvert som rutiner og regler endres. Tilsvarende kan det være at ikke alle områder er godt nok dekket i det som er beskrevet i den foreliggende utgaven. Fotballgruppen vil gjerne ha tilbakemelding hvis det er informasjon som savnes. Vi ønsker hele tiden å bli bedre.

God lesing!
Styret i Skrim Fotball