Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I IL Skrim, fotballgruppa blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe og fremvise politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Laila Almås – sekretær
e-post: fotball@ilskrim.no 
telefon: 452 73 959

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger man får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest:

  1. Elektronisk søknad sendes via https://www.politi.no/tjenester/politiattest (krever innlogging med for eksempel BankID eller MinID) – ev finnes skjema og adresseopplysninger på politiets hjemmesider.
  2. Bekreftelse på formål med attesten MÅ vedlegges søknaden – Denne får du av sekretær (skal være signert av leder i fotballgruppa)
  3. Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for, (ikke til idrettslaget).
  4. Den søknaden gjelder for, skal snarest fremvise sin politiattest til sekretær i fotballgruppa (kan sendes på e-post eller sms)

IL Skrim skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

NB! NFF og Politidirektoratet er ikke helt samstemt i hvordan bruk av politiattest skal fungere.
Det innebærer at for øyeblikket vil ikke Politiet utstede nye attester så lenge man allerede har en attest, selv om denne er utdatert iht NIF krav.
Politiet vil kun ustede attester dersom en ikke har det fra før eller dersom det har skjedd en endring i grunnlaget for attesten evt større endring i hva attesten skal brukes til.

Med vennlig hilsen
Styret i IL Skrim Fotball

NIF informasjon om politiattest
Politi informasjon om politiattest